สถานีน้ำฝนอัตโนมัติ

ลำดับ

ชื่อสถานีน้ำฝน

ปริมานน้ำฝนชั่วโมงล่าสุด (มม.)

ปริมานน้ำฝนย้อนหลัง 24 ชม. (มม.)

สถานีน้ำฝนเหนือเขื่อนลำตะคอง
1 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 0.0 9.2
2 บ้านหนองไทรใต้ อ.ปากช่อง 0.0 0.2
สถานีน้ำฝนท้ายเขื่อนลำตะคอง
3 ศูนย์อุทกวิทยาฯ (Hydro4) 0.0 0.0
สถานีน้ำฝนเหนือเขื่อนลำพระเพลิง
4 หน่วย คท. ลำพระเพลิง (M.145) 0.0 0.0
5 บ้านซับไทรทอง อ.วังน้ำเขียว 5.2 5.2
6 อ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง 14.6 15.8